Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa śluzy wpustowej na polder Lipki - Oława, gm. Oława

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 7479395
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.616.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.10.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  11.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa śluzy wpustowej polderu Lipki - Oława wraz z likwidacją uszkodzeń zasuwy kanałowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie  obejmujące roboty polegające na montażu, remoncie, naprawie itp. elementów wyposażenia budowli piętrzących wodę takich jak: jazy, śluzy, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody, zastawki wyposażonych
w ruchome elementy piętrzące (klapy, zasuwy, zamknięcia segmentowe) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje itp.

 

Warunki realizacji umowy

warunku realizacji umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry