Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556), Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.100.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.10.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  18.11.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.11.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn. "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556), Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1” Opracowanie realizowane jest w ramach zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj i innych poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”.

1.2W celu realizacji celów głównych przedmiotowego opracowania tj:

I. Wskazanie miejsc najbardziej narażonych na zjawisko występowania powodzi opadowych oraz powodzi błyskawicznych;

II. Ustalenie przyczyn występowania ww. powodzi na poszczególnych ciekach;

III. Wskazanie rozwiązań technicznych i nietechnicznych pozwalających na minimalizację lub / i redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych;

Wykonawca wykona niezbędne prace w zakresie wymienionym pod następującymi etapami:

ETAP A:

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej oraz obliczeń hydrologicznych Wykonawca zbuduje modele hydrauliczne (Wariant W0) dla cieków objętych opracowaniem (oraz ich istotnych dopływów). Następnie na podstawie wyników obliczeń przejścia fali o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1%, p = 0,2% oraz p = 0,1% Wykonawca wyznaczy zasięgi stref zalewowych oraz wskaże newralgiczne miejsca mające wpływ na zagrożenie powodziowe (zarówno od strony hydrologicznej jak i hydraulicznej).

ETAP B:

Na podstawie modeli wykonanych w ramach Etapu A (Wariant W0) Wykonawca dokona wielowariantowej analizy działań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w grupie działań:

• Wariant I – obejmujący zadania figurujące w programach i koncepcjach Zamawiającego;

• Wariant II - obejmujący „autorski” pakiet zadań (w tym technicznych i nietechnicznych) mających na celu zaproponowanie przez Wykonawcę opracowania działań mających na celu minimalizację ryzyka powodziowego (Zidentyfikowanego w ramach ETAPU A), bazujący na ocenie istniejącego stanu ochrony przeciwpowodziowej.

ETAP C:

W ramach prac Wykonawca powinien wykorzystać modele hydrauliczne cieków objętych opracowaniem wykonane w ramach ETAPU A. Dodatkowo Wykonawca powinien zbudować modele sieci kanalizacji deszczowej (na podstawie wektoryzacji sieci), dla odcinków uzgodnionych z Zamawiającym. Następnie Wykonawca dokona obliczeń hydrologicznych polegających na obliczeniu intensywności modelowego deszczu nawalnego o czasie trwania 1 godziny i prawdopodobieństwie p = 1%. Następnie należy opracować hietogram modelowego deszczu nawalnego o zmiennej intensywności w czasie, który posłuży jako warunek brzegowy modelu hydrologicznego cieków objętych opracowaniem oraz modelu sieci kanalizacji deszczowej. Następnie Wykonawca dokona zintegrowanych obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej oraz cieków objętych opracowaniem, na podstawie których wyznaczy zasięgi stref zalewowych rzecznych oraz pochodzących wybić wody na powierzchnie terenu z sieci kanalizacji deszczowej.

ETAP D:

Na podstawie modeli wykonanych w ramach Etapu C Wykonawca dokona wielowariantowej analizy działań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej mające na celu minimalizację / redukcję

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.10.2021 14:41:37
 • Łukasz Gacek

 • Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 29.10.2021 14:42:41
 • Łukasz Gacek

 • Zamawiający opublikował wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 • 11.11.2021 15:58:49
 • Łukasz Gacek

 • Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 11.11.2021 15:59:41
 • Łukasz Gacek

 • Zamawiający opublikował wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 • 10.02.2022 16:01:08
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,

  Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na Platformie zakupowej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry