Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w m. Gorajec, gm. Cieszanów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.15 8428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.14.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.10.2021 10:00
 • Termin złożenia oferty
  22.10.2021 13:30

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – 8% Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki

Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2m

 

Roboty – 23% Vat

Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0.25m3, grunt kat.II, usuwanie namulisk z wbudowaniem w skarpę przeciwległą

Odmulenie mechaniczne cieków, szerokość dna 2.0-2.4m, warstwą namułu grubości 0,20m

Odmulenie mechaniczne cieków, szerokość dna 2.0-2.4m, warstwą namułu grubości 0,30m

Odmulenie mechaniczne cieków, szerokość dna 2.0-2.4m, warstwą namułu grubości 0,40m

Mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych cieków, objętość odkładu 0,50m3 na 1m krawędzi, grunt odspojony kategorii I-II

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, kat. gruntu III, oczyszczenie okładzin i niecki wypadowej zastawki z namułu

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi , kat. gruntu I-II

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w ramach którego wykonywano roboty polegające na wykaszaniu roślinności w obrębie koryt cieków naturalnych,  usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się w dnie oraz wycince krzaków.

Informacje dodatkowe

 

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry