Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na kanale L4 w m. Potok Stany Kolonia gm. Potok Wielki pow. janowski

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.18.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.10.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  25.10.2021 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – 8% Vat

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości w wieku do 10 lat utrudniających spływ wody w km 0+000-0+614 średnio pasem 1,0 m obustronnie– 0,123 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem  2,0 m w km 0+000-0+614- 2 456,000 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m w km 0+000-0+614– 2 456,000 m2

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-0+614 przy szer. dna 1,2,  Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi- 736,800 m2

 

Roboty – 23 % Vat

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie. Miejsce składowania w gestii wykonawcy– 17, 589 mp

Analogia. Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu IV, grubość nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15·cm usunięcie namulisk odcinkami na długości 100 m w km 0+000+0+614- 20,000 m3

Analogia. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t. Rozbiórka zatorów 2 szt w km 0+000-0+614 (70% z całości)– 7,000 m3

Analogia. Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych, rozbiórka zatorów  2 szt w km 0+000-0+614 30 % z całości– 3,000 m3

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w ramach którego wykonywano roboty polegające na wykaszaniu roślinności w obrębie koryt cieków naturalnych,  usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się w dnie oraz wycince krzaków.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry