Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie ZZ we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.674.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.10.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  28.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą wraz z instrukcją eksploatacji dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu tj.:

Cz. 1

Jaz Świniary rz. Widawa km 6+664, m. Wrocław

Wysokość piętrzenia H= 2,50 m

Cz. 2

Zastawka rz. Bystrzycki km 6+075, m. Błota, gm. Lubsza

Wysokość piętrzenia H= 1,30 m

Cz. 3

Jaz  km 14+925 rz. Smortawa m. Dobrzyń, gm. Lubsza

Wysokość piętrzenia H= 1,80 m

Cz. 4

Zastawka  w km 7+750 rz. Studnica, m. Skoroszów, gm. Rychtal

Wysokość piętrzenia H= 1,50 m

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że:

 1.  posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile  Wykonawca  wykaże, iż  w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego na piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych
  i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1564) lub na  wykonanie urządzeń lub budowli piętrzących wodę,
  o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

 

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy sa zawarte we wzorze umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WR.ROZ.2811.674.2021
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą wraz z instrukcją eksploatacji dla jazu Świniary rz. Widawa km 6+664, m. Wrocław

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.674.2021
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą i instrukcją eksploatacji zastawki rz. Bystrzycki km 6+075, m. Błota, gm. Lubsza

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.674.2021
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą i instrukcja eksploatacji jazu km 14+925 rz. Smortawa m. Dobrzyń, gm. Lubsza

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.674.2021
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą i instrukcji eksploatacji dla zastawki w km 7+750 rz. Studnica, m. Skoroszów, gm. Rychtal

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry