Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa elementów suwnicy na stopniu wodnym Malczyce

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.665.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.10.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  04.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa elementów suwnicy na stopniu wodnym Malczyce

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca musi wykazać, że
 2. posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile  Wykonawca  wykaże, iż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 1 usługę polegającą na naprawie lub konserwacji min. 1 suwnicy o udźwigu min 15T
 3. dysponują osobą lub osobami  posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia tj. posiadają   zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez jednostki dozoru technicznego [Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub  Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) lub Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT)] do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, których zakres obejmuje suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia, dźwigi towarowo – osobowe, wciągarki i wciągniki, cięgniki oraz  rusztowania przyścienne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych
  w tym zakresie.

 

Warunki realizacji umowy

warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy

Branże CPV

 • 42414210-6 - Suwnice

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry