Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin korzystania z modułu Postępowania przetargowe

§ 1. Słownik pojęć

 1. Moduł Postępowania przetargowe - jest modułem przeznaczonym do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Platforma zakupowa Oferenta lub Serwis internetowy BIP Oferenta – strona internetowa w ramach, której funkcjonuje moduł Postępowania przetargowe.
 3. Usługi - oznacza zbiór funkcjonalności dostępnych w  Module Postępowania przetargowe.
 4. Operator - JSK Internet z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanych Pól 36, www.jskinternet.pl.
 5. Ogłaszający – zdefiniowany w Module Postępowania przetargowe podmiot z uprawnieniami do publikowania postępowań.
 6. Oferent - użytkownik niezalogowany lub posiadający login i hasło, który wypełnił formularz rejestracji Oferenta.
 7. Login - identyfikator email lub nazwa zarejestrowanego Oferenta. Login  umożliwia zalogowanie do panelu Oferenta i korzystanie z usług w Module Postępowania przetargowe.
 8. Hasło - poufny ciąg co najmniej 10 znaków przypisany do Loginu.
 9. Cookies - informacja tekstowa zapisywana przez serwer Operatora na komputerze Oferenta, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Oferenta z tego komputera.

§ 2. Zasady korzystania z Modułu Postępowania przetargowe

 1. Oferent korzysta z Modułu Postępowania przetargowe w celu wzięcia udziału i obsługi postępowań Ogłaszającego.
 2. Korzystanie z Modułu Postępowania przetargowe dla Oferentów jest bezpłatne.
 3. Usługa świadczona jest od momentu rejestracji przez formularz Oferenta do czasu rezygnacji.
 4. Oferent  może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Modułu Postępowania przetargowe, usuwając swoje dane.
 5. Rezygnacja z korzystania z Modułu Postępowania przetargowe jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Oferenta podejmowanych w ramach udziału w postępowaniach dokonanych przed rezygnacją.
 6. Pytania odnośnie funkcjonowania Modułu Postępowania przetargowe należy kierować do działu technicznego Operatora.
 7. Oferent powinien zapoznać się i postępować zgodnie z Instrukcją Oferenta modułu Postępowania przetargowe.
 8. Ogłaszający może usunąć z Modułu Postępowania przetargowe dowolnego Oferenta, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności gdy Oferent podaje nieprawidłowe dane.

§3. Warunki techniczne

Do poprawnego działania Modułu Postępowania przetargowe wymagane jest:

 1. Internet Explorer 10,
 2. Firefox ver. 67 i późniejsze,
 3. Chrome ver. 74 i późniejsze,
 4. Opera ver. 60 i późniejsze,
 5. Podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem dla osoby upoważnionej do założenia Loginu i złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

§ 4. Zastrzeżenia

 1. Oferent ma prawo do korzystania z Modułu Postępowania przetargowe zgodnie z Regulaminem.
 2. Korzystając z Modułu Postępowania przetargowe, Oferent akceptuje w całości Regulamin.
 3. Operator jest właścicielem praw autorskich do Modułu Postępowania przetargowe.
 4. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana i  wykorzystana w celach komercyjnych,  bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie 30 dni po jego opublikowaniu.
 6. W przypadku zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Operatora, Oferent może nie wyrazić na nie zgody, usuwając swoje dane.
 7. Operator zastrzega, iż wszelkie próby: nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji zapisanych w Module Postępowania przetargowe, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy Modułu Postępowania przetargowe, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą zgłaszane organom ścigania na mocy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy Kodeks karny.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Modułu Postępowania przetargowe.
 9. Operator uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń serwisu internetowego BIP Oferenta i przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym do podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji. Powyższe prace Operator będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą komunikatów.

§ 5. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator dołożył  wszelkiej staranności podczas projektowania modułu Postępowania przetargowe, a wszelkie odkryte nieprawidłowości należy zgłaszać do działu technicznego Operatora.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Oferenta systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych w module Postępowania przetargowe przez Ogłaszających.
 4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy ważnego Loginu.
 5. Możliwość dostępu i korzystania z modułu Postępowania przetargowe uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Oferentem , a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Oferent  i innych, na które Operator nie ma wpływu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Operatora za jakiekolwiek szkody Oferenta, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem Modułu Postępowania przetargowe w oparciu o niniejszy Regulamin, jest wyłączona.
 7. Operator nie jest stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Modułu Postępowania przetargowe, pomiędzy Ogłaszającym a Oferentem.

§ 6. Ochrona danych osobowych - RODO

 1. Oferent  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówienia organizowanych w serwisie internetowym BIP Oferenta prowadzonym przez Ogłaszającego, zgodnie przepisami prawa w tym wymagania określone w ustawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 z p.z. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
 2. Operator wykorzystuje adresy IP Oferentów w celu weryfikacji zdarzeń aktywności Oferentów dla celów dowodowych oraz diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów i analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te są łączone z danymi osobowymi Oferentów.
 3. Oferent zapoznał się Polityką prywatności dostępną w serwisie internetowym Oferenta
 4. Podanie przez Oferenta danych osobowych jest dobrowolne oraz został poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

§ 7. Podpis elektroniczny

 1. W postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma możliwość weryfikacji  ofert opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z rozporządzeniem eIDAS m.in.:
 • KRAJOWĄ IZBĘ ROZLICZENIOWĄ S.A.
 • CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
 • POLSKĄ WYTWÓRNIĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
 • EuroCert Sp. z o.o.
 • Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

§ 8. Cookies

 1. Moduł Postępowania przetargowe używa plików Cookies.
 2. Oferent nie akceptujący plików Cookies nie może korzystać z Modułu Postępowania przetargowe.

§ 9 Okres obowiązywania

Regulamin wchodzi w życie od 1 listopada 2019 r. do odwołania.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry