Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert cenowych na usunięcie/wycinkę drzew – samowyrąb, zakup dr ewna na pniu 19 sztuk drzew gatunku olcha, topola, wierzba, klon jesionolistny, brzoza rosnących na działce numer ewidencyjny 1/1, obręb geodezyjny nr 1, numer ewidencyjny 141, obręb geodezyjny nr 9, numer ewidencyjny 20/2, obręb geodezyjny nr 7, stanowiących koryto rzeki Łupii - Skierniewki

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60 wew. 5
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ZPU.5.561.5.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.12.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  09.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest drewno do pozyskania podczas wycinki drzew gatunku olcha (3 sztuki), brzoza (1 sztuka), topola (2 sztuki), wierzba (12 sztuk), klon jesionolistny (1 sztuka) zgodnie z poniższym zestawieniem, rosnących na działce numer ewidencyjny 1/1, obręb geodezyjny nr 1, numer ewidencyjny 141, obręb geodezyjny nr 9, numer ewidencyjny 20/2, obręb geodezyjny nr 7, stanowiących koryto rzeki Łupii – Skierniewki.

Drzewa te są w złym stanie fitosanitarnym; są drzewami uschniętymi, z wypróchnieniami, podgryzionymi przez bobry i złamanymi w połowie. Grożą wywrotem, a także stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy.

Warunki realizacji umowy

Z chwilą wyboru najwyższej oferty nastąpi zawarcie umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia zgodnie z fakturą VAT stanowiącą załącznik do umowy.

Informacje dodatkowe

Ofertę wraz z oświadczeniem oferenta można składać w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • Potwierdzenie wpłaty wadium,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży lub, że ponosi skutki wynika

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zakończenie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).

do góry