Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Likwidacja wyrw w wałach Kanału Młynówka Sułowsko - Radziądzka i Orli gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lesznie

Zarząd Zlewni w Lesznie

Chociszewskiego 12
64-100 Leszno
tel.(65) 547 61 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.675.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.11.2022 09:00
 • Termin złożenia oferty
  05.12.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Powstałe uszkodzenia to:

- lewy wał Kanału Młynówki Sułowsko-Radziądzkiej w km wału 1+780 -1+800 powstała wyrwa w korpusie wału od strony odwodnej na długości ca 20 mb, od podstawy skarpy do korony i głębokości do połowy szerokości wału – szacunkowa objętość powstałej wyrwy: 78 m3

- lewy wał rzeki Orli BL w km wału 2+590-2+600 powstała wyrwa w korpusie wału na długości ca 10 mb w koronie i skarpie odwodnej i głębokości do połowy szerokości wału – szacunkowa objętość powstałej wyrwy: 45,5 m3.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

         - Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia

             złożonego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

         - Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia

             złożonego w formularzu ofertowym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

             - Wymagania spełnione zostaną na podstawie Wykazu robót

          załączonego w formularza ofertowego.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w ostatnich

5 latach, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie, prace tożsame z przedmiotem zamówienia tj. co najmniej1 (jedno) zadanie (robotę budowlaną) o łącznej wartości minimum 5 000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z worem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Informacje dodatkowe

Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie – do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.

Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym za pomocą profilu zaufanego lub podpisem osobistym.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

        Poz. 835 –„Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1., powyżej"

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.12.2022 09:33:32
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, zgodnie - poprzez analogię - z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 35 504,68 zł
 • 05.12.2022 10:09:53
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, zgodnie - poprzez analogię - z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert, pismo w zał.
 • 05.12.2022 13:47:27
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wybrał najkorzystniejszą ofertę, pismo w zał.
 • 07.12.2022 08:38:42
 • Justyna Szawelska

 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 • 07.12.2022 08:40:54
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedmiotowe roboty, udzielił zamówienia w dniu 07.12.2022 r. następującemu podmiotowi:
  Usługi Jerzy Chudzik
  Zaorle 30
  63-920 Pakosław

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Jerzy Chudzik

Zaorle 30 /30
63-920 Pakosław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry