Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r936,Opracowanie-aktualizacji-programu-ochrony-wod-morskich.html
2023-12-09, 13:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie aktualizacji programu ochrony wód morskich

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.(22) 372-02-73
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KZW/135/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.07.2020 13:00
 • Termin składania ofert
  28.08.2020 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  28.08.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji programu ochrony wód morskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie 7.2 SIWZ.

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3 Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 18 Wzoru umowy.

4 Zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie w przypadkach określonych w § 19 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 000 000,00 brutto, w tym:

1) dla Etapu I: 500 000,00 zł brutto;

2) dla Etapu II: 2 500 000,00 zł brutto;

3) dla Etapu III: 1 000 000,00 zł brutto.

2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 marca 2022 roku. Umowa będzie realizowana w następujących etapach i terminach:

Etap I: 30.11.2020 r.

Etap II: 30.06.2021 r.

Etap III: 31.03.2022 r.

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.08.2020 11:23:09
 • Katarzyna Dolecka

 • zmiana kryterium "doświadczenie Kierownika projektu"
 • 09.12.2020 13:25:47
 • Katarzyna Dolecka

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.