Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r3901,Naprawa-kolektorow-tlocznych-przepompowni-wody-Siedleszczany-w-zwiazku-z-ich-roz.html
2021-09-24, 18:06

Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.134.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.11.2020 13:00
 • Termin składania ofert
  25.01.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.01.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowej renowacji 2 szt. rurociągów tłocznych o długości 92mb każdy w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrowa utwardzaną promieniami UV.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje dokumentacja techniczna składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapy poglądowej - stanowiąca zał. nr 3 do SIWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

 

A)

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

W przypadku wykazania zamówienia rozliczanego w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

 

B)

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą którą skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 

Kierownik robót

 

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8a do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w pkt.  A) i B) powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. do SIWZ

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.01.2021 11:37:57
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Szanowni Państwo,

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w dniu dzisiejszym na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
 • 08.01.2021 11:39:29
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu.
 • 23.02.2021 10:29:16
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważniono postępownaie

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.