Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5437,Wykonanie-V-czesci-prac-przedprojektowych-dla-zadania-inwestycyjnego-pn-Budowa-s.html
2021-09-24, 16:30

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie V części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485"

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.4.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  28.04.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.04.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w poniższych okresach fenologicznych:

 • zima (styczeń – luty),
 • przedwiośnie, wczesna wiosna i pełnia wiosny (marzec – kwiecień - maj),
 • wczesne lato, pełne lato i późne lato (czerwiec – lipiec – sierpień),

oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z pozostałymi załącznikami jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w ramach zadania pn.: „Wykonanie V części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485” w celu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) Koordynator prac, który powinien:

 • ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub leśnictwo
 • potwierdzić autorstwo/współautorstwo w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 4 do Formularza oferty:

 • nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko),
 • inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,
 • informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

b) co najmniej 1 ekspert ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie flory oraz co najmniej 1 ekspert ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie fauny

Każdy z ww. ekspertów powinien:

 • ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub leśnictwo
 • potwierdzić uczestnictwo, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie,  w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny), w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 4 do Formularza oferty:

 • nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w których ww. eksperci brali udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej oraz  przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio fauny/flory,
 • zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko), w których ww. eksperci brali udział
  w wykonaniu tych zamówień w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny,
 • inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,
 • informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców, warunek określony w punkcie powyżej powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Sweco Consulting sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.