Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1237,Wykonanie-pomiarow-przemieszczen-pionowych-wraz-z-przeprowadzeniem-kontroli-okre.html
2021-09-28, 15:19

Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych wraz z przeprowadzeniem kontroli okresowej Stopnia Wodnego w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.64.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.08.2020 14:00
 • Termin składania ofert
  14.09.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.09.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa usługa obejmuje:
- wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych wraz z analizą i opracowaniem wyników,
- wykonanie okresowej kontroli obiektu wraz z protokołem kontroli rocznej.                                                                

Przedmiotowa usługa obejmuje wszelkie czynności niezbędne do przygotowania
i wykonania pomiarów przemieszczeń pionowych wraz z analizą i opracowaniem wyników oraz przeprowadzeniem kontroli okresowej Stopnia Wodnego w Rzeszowie wraz z protokołem kontroli rocznej.

Przedmiot zamówienia należy opracować w oparciu o następujące dokumenty:
- Instrukcje eksploatacji i utrzymania Stopnia Wodnego,
- Instrukcję gospodarowania wody,
- pozwolenia wodnoprawne,
- operat wodnoprawny,
- aktualną ocenę stanu technicznego obiektu,
- wyznaczenie przemieszczeń,
- raporty o stanie obiektu,
- protokoły komisyjnego przeglądu obiektu
- inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Nazwa cieku/kanału - rzeka Wisłok Stopień Wodny Rzeszów

km - 74+037

Gmina - Rzeszów

Powiat - Rzeszów

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa w przedmiotowym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa w przedmiotowym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)    Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania jedną osobę lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno–wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne (reperów) na obiektach hydrotechnicznych w tym obiekcie hydrotechnicznych  klasy III;
- analiza i opracowanie wykonanych pomiarów.
b)    Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7 do oferty.
 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - wzór umowy. 

Branże CPV

 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.