Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 1. Utrzymanie rzek na terenie gminy Głuchołazy 2. Potok Gruda km 10+300 - 10+850 - wykonanie udrożnienia, remont istniejącej zabudowy, m. Laski, gm. Złoty Stok, pow. Ząbkowicki 3. Udrożnienie koryta rzeki Białej Lądeckiej w miejscowości Krosnowice – Żelazno – Ołdrzychowice – Trzebieszowice 4. Udrożnienie i remont zniszczonych umocnień koryta potoku Czermnica w m. Czermna oraz 5, 6, 7 część

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.717733816
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza oferta
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.38.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  06.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.07.2021 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Prace utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie:

1. Utrzymanie rzek na terenie gminy Głuchołazy

2. Potok Gruda km 10+300 - 10+850 - wykonanie udrożnienia, remont istniejącej zabudowy, m .     Laski, gm. Złoty Stok, pow. Ząbkowicki

3. Udrożnienie koryta rzeki Białej Lądeckiej w miejscowości Krosnowice – Żelazno – Ołdrzychowice – Trzebieszowice

4. Udrożnienie i remont zniszczonych umocnień koryta potoku Czermnica w m. Czermna

5. Odcinkowy remont ubezpieczeń koryta potoku Wielisławka w miejscach zagrożeń dla  przylegającej infrastruktury wraz z usunięciem drzew i krzewów na terenie wsi Stary Wielisław

6. Udrożnienie koryta potoku Łomnica wraz z odcinkowym remontem zniszczonych umocnień na terenie m. Stara Łomnica

7. Remont umocnień koryta potoku Szczerbnica w m. Nowa Ruda”

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące prace konserwacyjne lub remont budowli hydrotechnicznej.

 

2. Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania:

- minimum 3-letni staż pracy w bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych związanych zbudowlamihydrotechnicznymi,

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił min. 1 raz funkcję kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu budowy, przebudowy, remontu budowli hydrotechnicznych

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2020 r., poz. 1333), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia,

- jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r.nr 5, poz. 42 z późn.zm.), posiadający ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 1. Utrzymanie rzek na terenie gminy Głuchołazy

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 2. Potok Gruda km 10+300 - 10+850 - wykonanie udrożnienia, remont istniejącej zabudowy, m. Laski, gm. Złoty Stok, pow. Ząbkowicki

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 3. Udrożnienie koryta rzeki Białej Lądeckiej w miejscowości Krosnowice – Żelazno – Ołdrzychowice – Trzebieszowice

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 4. Udrożnienie i remont zniszczonych umocnień koryta potoku Czermnica w m. Czermna

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 5. Odcinkowy remont ubezpieczeń koryta potoku Wielisławka w miejscach zagrożeń dla przylegającej infrastruktury wraz z usunięciem drzew i krzewów na terenie wsi Stary Wielisław

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 6. Udrożnienie koryta potoku Łomnica wraz z odcinkowym remontem zniszczonych umocnień na terenie m. Stara Łomnica

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 7. Remont umocnień koryta potoku Szczerbnica w m. Nowa Ruda

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry