Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Dębica i Mielec

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.29.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  12.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie  działania Nadzoru Wodnego Dębica i Mielec” w podziale na 11 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla wszystkich cz. zamówienia na zasadach określonych w lit. a) – d):

a)Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych,

b)Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Cz. 1
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Skodzierska (Bobrowski)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 2
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Borowa (Wsiowa),

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 3
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Jabłoniec

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 4
 • Roboty utrzymanie na potoku Słotówka (Słotowski)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 5
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Machowa (Machowski)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 6
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Gogołówka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 7
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka (Budzisz)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 8
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustyński)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 9
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Wiewiórczanka (Wiewiórski)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 10
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Dopływ z Tarnowa

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 11
 • Utrzymanie potoku Ruda w km 0+000- 9+074

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry