Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont jazu kozłowo-iglicowego Psie Pole we Wrocławiu

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 868
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza oferta
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.30.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.06.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  02.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.07.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont jazu kozłowo-iglicowego Psie Pole zlokalizowanego w km 2+930 rzeki Starej Odry, we Wrocławiu. Celem opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej jest przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego jazu wraz z ustaleniem technologii robót naprawczych powstałych uszkodzeń i robót zabezpieczających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub remont obiektów hydrotechnicznych takich jak śluzy, jazy wyposażone w zamknięcia ruchome o wysokości min. 1,5 m., zapory wodne, urządzenia zrzutowe zapór na podstawie którego uzyskane zostały decyzje administracyjne tj. pozwolenia wodnoprawne – wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje, poświadczenia, itp.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Projektantem spełniającym minimalne wymagania:

a) min. 3-letni staż pracy w bezpośrednim projektowaniu budowli hydrotechnicznych;

b) pełnił funkcję projektanta, w ciągu ostatnich 10 lat, w co najmniej jednym projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym, które dotyczyły budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów hydrotechnicznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2007 r. Nr 86, poz. 579), dotyczących robót budowlanych związanych z budową i przebudową, remontem lub rozbudową obiektów wyposażonych w zamknięcia ruchome, takie jak: śluzy, urządzenia zrzutowe zapór;

c) posiada uprawnienia budowlane do projektowania wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przez wejściem w życie ww. rozporządzenia;

d) jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), posiadający ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 11 projektowanych postanowień umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia dla Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie przed przewidzianym terminem składania ofert.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.06.2021 13:23:24
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Poprawiona data terminu otwarcia ofert, zgodna z SWZ i warunkami zamówienia
 • 25.06.2021 13:01:01
 • Paweł Mężyk

 • Opublikowano wyjaśnienia (nr 1) do SWZ, modyfikacje SWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.
 • 28.06.2021 09:02:51
 • Paweł Mężyk

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 28.06.2021 14:40:03
 • Paweł Mężyk

 • Opublikowano dalsze wyjaśnienia do SWZ
 • 30.06.2021 11:24:26
 • Paweł Mężyk

 • Opublikowano kolejne wyjaśnienia do SWZ
 • 02.07.2021 11:44:33
 • Paweł Mężyk

 • Opublikowano informację z otwarcia ofert

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry